Khám thai định kỳ là điều kiện cần thiết để sinh con khỏe mạnh

Được đăng bởi :

https://www.pinterest.com/pin/945263409260428526
https://www.pinterest.com/pin/945263409260439311
https://www.pinterest.com/pin/945263409260450109
https://www.pinterest.com/pin/945263409260462113
https://www.pinterest.com/pin/945263409260475385
https://www.pinterest.com/pin/945263409260486143
https://www.pinterest.com/pin/945263409260595764
https://www.pinterest.com/pin/945263409260619126
https://www.pinterest.com/pin/945263409260630712
https://www.pinterest.com/pin/945263409260644574/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260656018
https://www.pinterest.com/pin/945263409260676357
https://www.pinterest.com/pin/945263409260686694/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705767174/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705775892/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705786180
https://www.pinterest.com/pin/921760248705799053
https://www.pinterest.com/pin/921760248705826838
https://www.pinterest.com/pin/921760248705835930
https://www.pinterest.com/pin/921760248705848322
https://www.pinterest.com/pin/921760248705859707
https://www.pinterest.com/pin/921760248705918319
https://www.pinterest.com/pin/921760248705958317
https://www.pinterest.com/pin/921760248705984810/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705995397
https://www.pinterest.com/pin/921760248706017936
https://www.pinterest.com/pin/921760248707112095
https://www.pinterest.com/pin/921760248707150752
https://www.pinterest.com/pin/921760248707192057
https://www.pinterest.com/pin/921760248707202500
https://www.pinterest.com/pin/921760248707220364
https://www.pinterest.com/pin/921760248707261065
https://www.pinterest.com/pin/921760248707280107
https://www.pinterest.com/pin/921760248707320739
https://www.pinterest.com/pin/921760248707333622
https://www.pinterest.com/pin/921760248707348735
https://www.pinterest.com/pin/921760248707361866
https://www.pinterest.com/pin/921760248707375959
https://www.pinterest.com/pin/921760248707593787
https://www.pinterest.com/pin/921760248707612178
https://www.pinterest.com/pin/921760248707637109
https://www.pinterest.com/pin/921760248707649715
https://www.pinterest.com/pin/921760248707694062
https://www.pinterest.com/pin/921760248707709479/
https://www.pinterest.com/pin/921760248707845879
https://www.pinterest.com/pin/921760248707888218
https://www.pinterest.com/pin/921760248707901448
https://www.pinterest.com/pin/921760248707914822
https://www.pinterest.com/pin/921760248707946933
https://www.pinterest.com/pin/921760248707949685
https://www.pinterest.com/pin/921760248707992069
https://www.pinterest.com/pin/921760248708036429
https://www.pinterest.com/pin/921760248708051371
https://www.pinterest.com/pin/921760248708104413
https://www.pinterest.com/pin/921760248708119701
https://www.pinterest.com/pin/921760248708136068
https://www.pinterest.com/pin/921760248708169225
https://www.pinterest.com/pin/921760248708185153
https://www.pinterest.com/pin/921760248708238083
https://www.pinterest.com/pin/921760248708254023
https://www.pinterest.com/pin/921760248708269561
https://www.pinterest.com/pin/921760248708273214
https://www.pinterest.com/pin/921760248708289566
https://www.pinterest.com/pin/921760248708462137
https://www.pinterest.com/pin/921760248708478110
https://www.pinterest.com/pin/921760248708495563
https://www.pinterest.com/pin/921760248708573516
https://www.pinterest.com/pin/921760248708589539
https://www.pinterest.com/pin/921760248708639237
https://www.pinterest.com/pin/921760248708659895
https://www.pinterest.com/pin/921760248708675822
https://www.pinterest.com/pin/921760248708698816
https://www.pinterest.com/pin/921760248708743499
https://www.pinterest.com/pin/921760248708745600
https://www.pinterest.com/pin/921760248708815549
https://www.pinterest.com/pin/921760248708834731
https://www.pinterest.com/pin/921760248708860210
https://www.pinterest.com/pin/921760248708877386
https://www.pinterest.com/pin/921760248708893686
https://www.pinterest.com/pin/921760248708879831
https://www.pinterest.com/pin/921760248708896356
https://www.pinterest.com/pin/921760248708911694
https://www.pinterest.com/pin/921760248708943040
https://www.pinterest.com/pin/921760248708957239
https://www.pinterest.com/pin/921760248708998756
https://www.pinterest.com/pin/921760248709076104
https://www.pinterest.com/pin/921760248709003221
https://www.pinterest.com/pin/921760248709016598
https://www.pinterest.com/pin/921760248709090908
https://www.pinterest.com/pin/921760248709078149
https://www.pinterest.com/pin/921760248709093320
https://www.pinterest.com/pin/921760248709108793
https://www.pinterest.com/pin/921760248709195621
https://www.pinterest.com/pin/921760248709198008
https://www.pinterest.com/pin/921760248709212039
https://www.pinterest.com/pin/921760248709214218
https://www.pinterest.com/pin/921760248709228328
https://www.pinterest.com/pin/921760248709247835
https://www.pinterest.com/pin/921760248709305648
https://www.pinterest.com/pin/921760248709307783
https://www.pinterest.com/pin/921760248709322234
https://www.pinterest.com/pin/921760248709357317
https://www.pinterest.com/pin/921760248709374054
https://www.pinterest.com/pin/921760248709376194
https://www.pinterest.com/pin/921760248709389890
https://www.pinterest.com/pin/921760248709392813
https://www.pinterest.com/pin/921760248709410277
https://www.pinterest.com/pin/921760248709427608
https://www.pinterest.com/pin/921760248709429843
https://www.pinterest.com/pin/921760248709482404
https://www.pinterest.com/pin/921760248709496675
https://www.pinterest.com/pin/921760248709512096
https://www.pinterest.com/pin/921760248709514474
https://www.pinterest.com/pin/921760248709545963
https://www.pinterest.com/pin/921760248709548825
https://www.pinterest.com/pin/921760248709562531
https://www.pinterest.com/pin/921760248709580445
https://www.pinterest.com/pin/921760248709612263
https://www.pinterest.com/pin/921760248709614381
https://www.pinterest.com/pin/921760248709628943
https://www.pinterest.com/pin/921760248709647046
https://www.pinterest.com/pin/921760248709675371/
https://www.pinterest.com/pin/921760248709678437
https://www.pinterest.com/pin/921760248709692062
https://www.pinterest.com/pin/921760248709728458
https://www.pinterest.com/pin/921760248709744500
https://www.pinterest.com/pin/921760248709746148
https://www.pinterest.com/pin/921760248709761445
https://www.pinterest.com/pin/921760248709775150
https://www.pinterest.com/pin/921760248709794872
https://www.pinterest.com/pin/921760248709846070
https://www.pinterest.com/pin/921760248709859692
https://www.pinterest.com/pin/921760248709861623
https://www.pinterest.com/pin/921760248709873922
https://www.pinterest.com/pin/921760248709890442
https://www.pinterest.com/pin/921760248710350631
https://www.pinterest.com/pin/921760248710401760
https://www.pinterest.com/pin/921760248710419180
https://www.pinterest.com/pin/921760248710435200
https://www.pinterest.com/pin/921760248710467478
https://www.pinterest.com/pin/921760248710479584
https://www.pinterest.com/pin/921760248710483403
https://www.pinterest.com/pin/921760248710550273
https://www.pinterest.com/pin/921760248710568606
https://www.pinterest.com/pin/945263409260194478/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260237366/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260216020/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260250583
https://www.pinterest.com/pin/945263409260240082
https://www.pinterest.com/pin/945263409260250234
https://www.pinterest.com/pin/945263409260273671
https://www.pinterest.com/pin/945263409260275068
https://www.pinterest.com/pin/945263409260293831
https://www.pinterest.com/pin/945263409260295572
https://www.pinterest.com/pin/945263409260304437
https://www.pinterest.com/pin/945263409260304899
https://www.pinterest.com/pin/945263409260327388
https://www.pinterest.com/pin/945263409260350402
https://www.pinterest.com/pin/945263409260360090
https://www.pinterest.com/pin/945263409260361759/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260371409/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260373219/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260382193
https://www.pinterest.com/pin/945263409260384944
https://www.pinterest.com/pin/945263409260394563
https://www.pinterest.com/pin/945263409260395974/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260427749/
https://www.pinterest.com/pin/945263409260430607
https://www.pinterest.com/pin/945263409260440818
https://www.pinterest.com/pin/945263409260442213
https://www.pinterest.com/pin/945263409260451809
https://www.pinterest.com/pin/945263409260463680
https://www.pinterest.com/pin/945263409260465141
https://www.pinterest.com/pin/945263409260487182
https://www.pinterest.com/pin/945263409260607458
https://www.pinterest.com/pin/945263409260608719
https://www.pinterest.com/pin/945263409260632474
https://www.pinterest.com/pin/945263409260646680
https://www.pinterest.com/pin/945263409260656974
https://www.pinterest.com/pin/945263409260658025
https://www.pinterest.com/pin/945263409260689220/
https://www.pinterest.com/pin/921760248705788015
https://www.pinterest.com/pin/921760248705827186
https://www.pinterest.com/pin/921760248705837514
https://www.pinterest.com/pin/921760248705850602
https://www.pinterest.com/pin/921760248705908962
https://www.pinterest.com/pin/921760248705919837
https://www.pinterest.com/pin/921760248705920382
https://www.pinterest.com/pin/921760248705939265
https://www.pinterest.com/pin/921760248705939728
https://www.pinterest.com/pin/921760248705950069
https://www.pinterest.com/pin/921760248705960595
https://www.pinterest.com/pin/921760248705985615
https://www.pinterest.com/pin/921760248705986601
https://www.pinterest.com/pin/921760248705997188
https://www.pinterest.com/pin/921760248706008920
https://www.pinterest.com/pin/921760248707049484/
https://www.pinterest.com/pin/921760248707149957/
https://www.pinterest.com/pin/921760248707163094
https://www.pinterest.com/pin/921760248707203895
https://www.pinterest.com/pin/921760248707266563
https://www.pinterest.com/pin/921760248707322316
https://www.pinterest.com/pin/921760248707335111
https://www.pinterest.com/pin/921760248707350175
https://www.pinterest.com/pin/921760248707363863
https://www.pinterest.com/pin/921760248707379101
https://www.pinterest.com/pin/921760248707595654
https://www.pinterest.com/pin/921760248707625879
https://www.pinterest.com/pin/921760248707639341
https://www.pinterest.com/pin/921760248707651625
https://www.pinterest.com/pin/921760248707665239
https://www.pinterest.com/pin/921760248707695696
https://www.pinterest.com/pin/921760248707711320
https://www.pinterest.com/pin/921760248707785624
https://www.pinterest.com/pin/921760248707861592
https://www.pinterest.com/pin/921760248707903475
https://www.pinterest.com/pin/921760248707965301
https://www.pinterest.com/pin/921760248707995046
https://www.pinterest.com/pin/921760248708009896
https://www.pinterest.com/pin/921760248708021275
https://www.pinterest.com/pin/921760248708022517
https://www.pinterest.com/pin/921760248708039202
https://www.pinterest.com/pin/921760248708052843
https://www.pinterest.com/pin/921760248708073108
https://www.pinterest.com/pin/921760248708074771
https://www.pinterest.com/pin/921760248708106647
https://www.pinterest.com/pin/921760248708138131
https://www.pinterest.com/pin/921760248708188025
https://www.pinterest.com/pin/921760248708202281
https://www.pinterest.com/pin/921760248708240024
https://www.pinterest.com/pin/921760248708256351
https://www.pinterest.com/pin/921760248708292010
https://www.pinterest.com/pin/921760248708309621
https://www.pinterest.com/pin/921760248708427903
https://www.pinterest.com/pin/921760248708479983
https://www.pinterest.com/pin/921760248708507290
https://www.pinterest.com/pin/921760248708524039
https://www.pinterest.com/pin/921760248708576967
https://www.pinterest.com/pin/921760248708593183
https://www.pinterest.com/pin/921760248708642349
https://www.pinterest.com/pin/921760248708662478
https://www.pinterest.com/pin/921760248708678007
https://www.pinterest.com/pin/921760248708817928
https://www.pinterest.com/pin/921760248708837049
https://www.pinterest.com/pin/921760248708862315
https://www.pinterest.com/pin/921760248708943775
https://www.pinterest.com/pin/921760248709324166
https://www.pinterest.com/pin/921760248709447027
https://www.pinterest.com/pin/921760248709483982
https://www.pinterest.com/pin/921760248709499115
https://www.pinterest.com/pin/921760248709564393
https://www.pinterest.com/pin/921760248709814100
https://www.pinterest.com/pin/921760248709877266
https://www.pinterest.com/pin/921760248710367507
https://www.pinterest.com/pin/921760248710404336
https://www.pinterest.com/pin/921760248710438123

74% phụ nữ dân tộc thiểu số không được khám thai định kỳ

Nhiều năm nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số (DTTS) được Đảng, Nhà nước cũng như các cấp, ngành quan tâm với nhiều phương diện khác nhau. Việc phổ biến kiến thức, tuyên truyền về SKSS đã và đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân bắt nguồn từ nhiều yếu tố như nhận thức của chính phụ nữ vùng cao về việc mang thai, sinh nở, hậu sản, kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe nữ giới nói chung. Quan niệm sinh nở hoàn toàn tự nhiên nên không ít chị em phụ nữ dân tộc thiểu số không chú ý theo dõi thai kỳ của mình.

Nghiên cứu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam và Bộ Y tế thực hiện năm 2017 cho thấy, Tỷ lệ phụ nữ DTTS tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trước sinh (khám thai ít nhất 04 lần) thấp hơn 58 điểm phần trăm so với tỷ lệ chung toàn quốc (16% so với 74%). Tỷ lệ sinh con tại cơ sở y tế (CSYT) giữa những phụ nữ DTTS tham gia trong nghiên cứu thấp hơn ước tính quốc gia là 53 điểm phần trăm (41% so với 94%). Tỷ lệ các ca đẻ có sự hỗ trợ của cán bộ y tế có trình độ chuyên môn thấp hơn 45 điểm phần trăm giữa những phụ nữ DTTS tham gia nghiên cứu so với ước tính quốc gia (49% so với 94%). Tỷ lệ phụ nữ DTTS tham gia nghiên cứu được chăm sóc đầy đủ các nội dung trước khi sinh (ví dụ: đo huyết áp, xét nghiệm máu và nước tiểu) thấp hơn ước tính quốc gia 38 điểm phần trăm (18% so với 56%).

Khám thai định kỳ là điều kiện cần thiết để sinh con khỏe mạnh - Ảnh 2.

Chỉ có 36% phụ nữ người dân tộc thiểu số được khám thai định kỳ.

Cũng theo nghiên cứu nêu trên, tỷ lệ phụ nữ DTTS sinh con tại nhà ở các tỉnh miền núi phía Bắc rất cao, chiếm khoảng 40- 60% tổng số các ca đẻ, trong khi hầu hết các phụ nữ người Kinh và phụ nữ sống ở vùng đồng bằng đều sinh đẻ tại các cơ sở y tế.

Kết quả điều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ (MICS) năm 2006 cho thấy các yếu tố như dân tộc, mức sống hộ gia đình và giáo dục đều ảnh hưởng đến việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc trước sinh và trong khi sinh do những nhân viên y tế có tay nghề đỡ. Các yếu tố này liên quan chặt chẽ với nhau, tuy nhiên, yếu tố dân tộc có ảnh hưởng lớn hơn hai yếu tố mức sống hộ gia đình và giáo dục.

So với số liệu quốc gia, phụ nữ DTTS thuộc các hộ nghèo có nguy cơ không tiếp cận tới được các dịch vụ chăm sóc trước sinh cao hơn ba lần và không được đỡ đẻ bởi nhân viên y tế có chuyên môn trong lúc sinh cao hơn sáu lần. Các kết quả này cho thấy dân tộc là một yếu tố xã hội quan trọng ảnh hưởng tới việc sử dụng các dịch vụ CSSKBM tại Việt Nam, và rõ ràng phụ nữ DTTS là một nhóm rất thiệt thòi. Số liệu hiện có cũng cho thấy rằng phụ nữ của nhiều cộng đồng DTTS và phụ nữ sống ở vùng sâu vùng xa sử dụng các dịch vụ CSSKBM và KHHGĐ còn thấp.

4 giai đoạn cần khám thai không thể bỏ qua

Theo tài liệu Thông điệp truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế, khám thai lần đầu ngay khi chậm kinh, trong vòng 3 tháng đầu: Để xác định có thai hay không; Để hẹn lịch khám thai tiếp theo và lịch tiêm phòng uốn ván; Được kiểm tra sức khỏe của mẹ; Được tư vấn các xét nghiệm cần thiết nhằm phát hiện và dự phòng các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con (như giang mai, viêm gan B, HIV…), sàng lọc tiền sản giật và đái tháo đường thai kỳ; Được tư vấn về sàng lọc trước sinh nhằm phát hiện bất thường ở thai nhi.

Khi có thai, người phụ nữ bắt buộc phải thực hiện khám thai ở 4 thời điểm để có thai kỳ khỏe mạnh và an toàn:

Khám thai lần đầu ngay khi chậm kinh, trong vòng 3 tháng đầu: Để xác định có thai hay không; Để hẹn lịch khám thai tiếp theo và lịch tiêm phòng uốn ván; Được kiểm tra sức khỏe của mẹ; Được tư vấn các xét nghiệm cần thiết nhằm phát hiện và dự phòng các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con (như giang mai, viêm gan B, HIV…), sàng lọc tiền sản giật và đái tháo đường thai kỳ; Được tư vấn về sàng lọc trước sinh nhằm phát hiện bất thường ở thai nhi.

Khám thai định kỳ là điều kiện cần thiết để sinh con khỏe mạnh - Ảnh 3.

Khám thai định kỳ giúp việc sinh nở an toàn, đảm bảo sức khỏe mẹ và bé.

Khám thai lần thứ hai vào 3 tháng giữa của thai kỳ (từ tháng thứ 4 đến đủ 6 tháng): Để kiểm tra xem thai có phát triển bình thường không; Để theo dõi sức khỏe của mẹ và sàng lọc đái tháo đường thai kỳ.

Khám thai lần thứ ba và lần thứ tư vào 3 tháng cuối của thai kỳ: Để theo dõi sức khỏe của bà mẹ và sự phát triển của thai nhi; Được tư vấn dự kiến ngày sinh; Được tư vấn chuẩn bị cho cuộc đẻ và lựa chọn nơi sinh.

Khi có dịch bệnh, phụ nữ mang thai cần giữ đúng lịch khám thai và cần gọi điện đặt lịch khám để giảm thời gian chờ và tránh tiếp xúc với nhiều người. Phụ nữ mang thai cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh khi đi khám thai trong thời gian có dịch bệnh.

Chế độ sinh hoạt khi mang thai

Phụ nữ mang thai cần ăn đầy đủ và cân đối các nhóm thực phẩm (chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất), cần ăn tăng bữa và mỗi bữa ăn nhiều hơn để mẹ khỏe, con khỏe. Không hút thuốc lá, thuốc lào, không uống rượu bia, nước trà đặc và cà phê.

Phụ nữ mang thai uống 1 viên sắt – axít folic hoặc viên đa vi chất đều đặn mỗi ngày trong suốt thời gian mang thai cho đến hết 1 tháng sau sinh để phòng chống thiếu máu do thiếu sắt và phòng dị tật ở thai nhi.

Bài mới